§ 1 – Virksomhedsoplysninger

 

Part II Productions ApS (herefter Part II) beskæftiger sig med produktion af indhold til markedsføring og kommunikation generelt. 

Virksomhedens oplysninger:

Part II Productions ApS

Toldbodgade 35, kl.

1253 København K

CVR: 38141554

 

§ 2 – Priser og betaling

Priser er i DKK, eksklusiv moms, medmindre andet er angivet. 

Ved én dag forstås 8 timers sammenhængende arbejde.

Betalingsterminer er 50% ved indgåelse af aftale, og 50% ved levering af aftalt produkt, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage

Ved mislighold af betalingsvilkår, forbeholder Part II sig retten til at tilbageholde leverancer, indtil betaling er modtaget.

 

§ 3 – Ændringer under projektet

Når Kunden accepterer Købsaftalen, accepterer Kunden også Købsaftalens bilag med beskrivelser af ydelsen, leveranceplan, pris og betalingsplan. De forudsætninger, der fremgår af disse bilag, danner rammen for samarbejdet mellem Part II og Kunden under et projektforløb.

Under dette samarbejde kan kunden anmode om ændringer af de materialer, der skal føre til slutproduktet, f.eks. redigering af eksisterende billede eller lydmateriale, ændringer af farver eller lydniveauer.

Part II er forpligtet til at acceptere sådanne anmodninger på betingelse af, at den konkrete anmodning eller den samlede mængde anmodninger ikke strider imod én af følgende:

1) Købsaftalens grundlæggende forudsætninger, herunder særligt at anmodningen ikke påfører Part II omkostninger, der ikke er en del af Købsaftalen.

2) kutyme indenfor branchen.

 

§ 4 – Ansvar

Part II’s ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

Part II’s erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb: 

a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet 

b) kr. 50.000.

Indebærer et projekt, at Kunden leverer materialer til Part II med henblik på anvendelse, indestår Kunden for, at Kunden har ret til at overdrage de omhandlede materialer til Part II. 

Skulle overdragelsen af materialer krænke tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at holde Part II skadesløs herfor.

 

§ 5 – Rettigheder

Købsaftalen for et Projekt definerer Projektets Slutprodukt, pris og tidsplan.

Part II ejer og har ophavsretten til Projektets Slutprodukt og ejer alle materialer, som Part II udvikler i forbindelse med Projektet.

Kunden erhverver en ubetinget, tidsubegrænset Brugsret til Slutproduktet. Det vil sige, at Kunden fuldt ud må råde over Slutproduktet til eget brug, men ikke må videresælge, udleje, kopiere eller reproducere produktet.

Er Slutproduktet et design af tryksager, hjemmeside, logoer eller lignende ydelser indenfor grafisk design omfatter brugsretten også retten til at kopiere og reproducere slutproduktet.

Brugsretten træder i kraft, når prisen i henhold til Købsaftalen er betalt. Betaling for Kundens udnyttelse af Brugsretten er indeholdt i den pris, der er aftalt i Købsaftalen.

Part II forbeholder sig under alle omstændigheder retten til at bruge Slutproduktet som reference som en del af markedsføring af Part II.

 

§ 6 – Mangler

Når Kunden accepterer Købsaftalen, godkender Kunden samtidigt Part II’s oplæg til slutprodukt. Efter Kundens accept af købsaftalen er det kun tekniske fejl ved Slutproduktet der kan udgøre mangler.

For at sikre leverancens kvalitet, skal Kunden straks ved modtagelse af leverancen og inden ibrugtagelse, undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis Kunden finder fejl eller mangler, skal Kunden straks og senest en måned fra leveringstidspunktet give Part II besked herom. 

Part II er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der indtræder efter Kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Part II sig efter eget valg enten at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere Kunden produktets eller ydelsens pris eller at give afslag i prisen.

Såfremt Part II tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan Kunden ikke hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglen. 

Part II er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning, afhjælpning eller forsinkelser grundet manglende materiale fra Kunden.

 

§ 7 – Handelsbetingelser og købsaftale

Part II og Kunden kan indgå en konkret købsaftale (i nærværende kaldes den konkrete købsaftale med bilag Købsaftalen). I Købsaftalen beskrives Part II’s ydelse, Projektets pris og der fastlægges en vejledende tidsplan.

Betingelserne er en integreret del af aftalen mellem Kunden og Part II. Hvis der er uoverensstemmelser imellem Købsaftalen og disse generelle Forretningsbetingelser, har bestemmelserne i Købsaftalen forrang.

§ 8 – Love & tvister

Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Københavns Byret